Reglementen

ARTVAnkeveense Recreatieve Tennis Vereniging


Reglementen


1.

De vereniging ARTV stelt zich ten doel inwoners van Ankeveen de gelegenheid te geven het tennisspel te beoefenen. Ook mensen buiten Ankeveen kunnen zich aanmelden.


2.

Eenieder die lid wenst te worden van de ARTV meldt zich bij de penningmeester. De aanmelding geschiedt door een inschrijfformulier (samen met het entreegeld) volledig ingevuld bij de penningmeester in te leveren.

 

3.

Door toetreding verklaart ieder lid van de vereniging zich te onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle reglementen en bepalingen van de vereniging plus de wijzigingen die daarin zullen worden aangebracht.

 

4.

Desgewenst kan men een exemplaar van de statuten verkrijgen tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.


5.

De leden dienen adreswijzigingen (adres, telefoonnummer, mail) zo spoedig mogelijk door te geven per mail. Tevens zijn zij verplicht de contributie te voldoen voor 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar. Bij te late betaling kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.


6.

Men verliest het lidmaatschap volgens de bepalingen in de statuten.

 

7.

Eenieder die het lidmaatschap opgezegd heeft en later opnieuw lid wil worden betaalt opnieuw entreegeld.

 

8.

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

9.

Het lidmaatschap eindigt door:

 

  • overlijden
  • schriftelijke opzegging bij de secretaris voor 1 februari. Indien niet tijdig is opgezegd is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.
  • ontzetting door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
  • ontzetting door het bestuur bij wangedrag dat de goede naam en het algemeen belang van de vereniging schaadt, dit ter beoordeling van het bestuur.


10.

De vereniging bestaat uit seniorleden (op 1 februari 17 jaar of ouder) en juniorleden.

 

11.

Het speelseizoen loopt van 1 maart tot 30 november. Indien de weersomstandigheden het toelaten kan worden doorgespeeld. Bij twijfel dient men een bestuurslid te raadplegen.

 

12.

Elk contributiejaar wordt een algemene vergadering gehouden en wel in de maand januari, of wanneer het bestuurd of 1/10 van het aantal seniorleden dit wenst.

 

13.

De agenda van de jaarvergadering vermeldt:

  • notulen van de laatst gehouden ledenvergadering. 
  • jaarverslag
  • financieel verslag
  • vaststellen contributie
  • verkiezing bestuur, kascommissie en andere commissies
  • hetgeen verder ter tafel wordt gebracht


14.

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden w.o. een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

15.

Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

16.

Indien het bestuur dit nodig acht wordt er een ledenstop ingevoerd en een wachtlijst aangelegd.

 

17.

Seniorleden hebben gedurende het seizoen recht te spelen als de banen geopend en bespeelbaar zijn. Juniorleden hebben het recht te spelen overdag tot 18u, 's avonds mogen zij spelen vergezeld door een seniorlid. Bij aanwezigheid op de banen dient men zijn lidmaatschapskaart bij zich te hebben c.q. af te hangen en op verzoek van een bestuurslid te tonen.

 

18.

Op baan 1 geldt het inschrijfsysteem: u dient voor u gaat spelen de namen van de spelers in te schrijven op het desbetreffende uur in het inschrijfboek. Een inschrijving kan als vervallen worden beschouwd, wanneer de spelers die hebben ingeschreven meer dan 5 minuten te laat zijn. Er mag maximaal 1 uur worden ingeschreven. U kunt pas voor een volgend uur inschrijven wanneer u uw gereserveerde uur heeft gespeeld. Dit geldt voor enkelspel en dubbelspel apart. U kunt dus maximaal twee keer in het inschrijfboek staan.

 

19.

Op baan 2 geldt het afhangsysteem: d.m.v. uw lidmaatschapskaart, die u na het voldoen van uw contributie ontvangt. Met deze kaart kunt u baan 2 op het bord in de hal reserveren. Tot aanvang van dit speeluur moet u aanwezig blijven, echter niet spelend op baan 1. Na dit gespeelde uur mag u weer opnieuw afhangen. U dient ook dan aanwezig te blijven.

 

20.

N.B. de lessen worden gegeven op baan 2. Er kan dus alleen afgehangen worden als er geen lessen worden gegeven.

Op donderdagavond is het vanaf 20 uur tossavond. Er kan dan niet worden gereserveerd of afgehangen. Eenieder die aanwezig is tosst voor een half uur dubbelspel, of bij erge drukte twintig minuten, dit alles in onderling overleg.

 

21.                                                                                                                                             

De leden mogen een introducé inviteren, maximaal 4x 1 uur per seizoen.

In de hal hangt een “tennismeter” waar € 2 introducee-geld in gedaan moet worden voor dit uur.                                             


22.

Per adres zal voor de betalende leden één sleutel van de hekken naar het speelveld en het gebouw en daarnaast voor seniorleden een lichtsleutel worden overhandigd tegen een door het bestuur vast te stellen waarborgsom.


23.

Een groepje seniorleden dat samen een uur speelt kan een binnendeursleutel lenen tegen een borg van € 10.                                    Er zijn geen kledingvoorschriften. Het dragen van tennis- of sportschoenen is echter wel verplicht.


24.

In de kantine mag niet worden gerookt. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.


25.

Diegene die tennisles wil nemen kan zich hiervoor in verbinding stellen met de door het bestuur aangewezen tennislera(a)r(es). Het lesgeld dient rechtstreeks met hem/haar te worden afgerekend. Tennislessen geschieden op uren die in overleg met het bestuur worden vastgesteld.

 

26.

In de gevallen waarin de nr's 1 t/m 25 niet voorzien beslist het bestuur.